Majątkowe

 

     

   


biuro@szelagowski.eu
       Ubezpieczenia Majątkowe

Po co ubezpieczać majątek ?


Posiadany majątek jest najczęściej wynikiem naszej ciężkiej pracy, a często także pracy naszych rodziców czy nawet dziadków. Zgromadzone dobra materialne dają nam poczucie bezpieczeństwa i spokojnej egzystencji. Nagłe zdarzenia losowe mogą pozbawić nas części lub całości posiadanego majątku, którego własnymi siłami nie będziemy wstanie odbudować. Ubezpieczenie ma za zadanie, w razie zajścia określonych w polisie zdarzeń, częściowo lub w całości zrekompensować poniesione straty. Jaka będzie wysokość świadczenia w największej mierze zależy od nas samych i decydujemy o tym już na etapie zakupu polisy. To jakie ustalimy sumy ubezpieczenia oraz zakres i liczbę ryzyk, a także sposób wyceny strat ustalamy już przy zakupie, a wypadkową tych ustaleń jest cena. Niestety przy zakupie najczęściej kierujemy się tym ostatnim, co przy zaistnieniu szkody może powodować frustrację. Skoro wydajemy własne pieniądze, to poświęćmy temu trochę czasu i wydajmy je rozsądnie.
W naszej firmie analizujemy potrzeby klientów, tłumaczymy zapisy OWU i doradzamy najlepsze rozwiązania dla osób prywatnych, firm i instytucji.


W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia:

 • Majątkowe (domy, mieszkania, lokale, firmy)
 • Domy w budowie
 • CARGO 1)
 • OC przewoźnika drogowego (krajowego, międzynarodowego) 2)
 • OC spedytora 3)
 • OC w życiu prywatnym
 • OC działalności gospodarczej
 • OC wykonywanego zawodu (obowiązkowe i dobrowolne)
 • Maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Sprzętu budowlanego

 ? oraz wiele innych w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

 

 1) Cargo ? ubezpieczenie mienia w transporcie - ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia (np. wypadek środka transportu). Ubezpieczenie może dotyczyć transportów krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno własnymi środkami transportu, jak i obcymi. W przypadku transportów obcymi środkami transportu ( zawodowy przewoźnik ) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie pokrywa wszystkich szkód, które mogą spowodować zniszczenie przewożonego mienia, dlatego też właścicielowi towaru również przy tego typu transportach polecane jest wykupienie dodatkowo polisy cargo.
2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika - obejmuje odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych.
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora - obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody w towarze, wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.