Ubezpieczenia Finansowe

 

     

   


biuro@szelagowski.eu
       Ubezpieczenia Finansowe

Wśród oferowanych przez nas ubezpieczeń finansowych są między innymi:


Gwarancje ubezpieczeniowe: W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań. Istnieje możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na różnego rodzaju gwarancje:

  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu (zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań) 
  • gwarancja usunięcia wad i usterek (zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac) 
  • gwarancja zapłaty wadium (składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium) 
  • gwarancja zwrotu zaliczki (zabezpieczenie zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet wykonania zlecenia)

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego kierowane jest do firm sprzedających swoje produkty czy usługi z odroczonym terminem płatności. Odszkodowanie wypłacana jest ubezpieczającemu-wierzycielowi z tytułu niezapłaconych należności w przypadku przewlekłej zwłoki lub potwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Górną granicą odpowiedzialności towarzystwa jest przyznany dla danego kontrahenta limit kredytowy.